rhy.fi
Säännöt

Salonkävijät ry:n säännöt

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI

Yhdistyksen nimi: SALONKÄVIJÄT ry.
Kotipaikka: RAUTJÄRVEN kunta KYMEN läänissä.

Yhdistys on perustettu huhtikuun 8 p:nä 1970 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on SUOMI

Seura on SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON KYMEN piiri ry:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä;
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
 3. metsästysampumaurheilua.

 

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä;
 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
 6. kouluttamalla jäseniään;
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
 8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

 

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran hallitus voi hyväksyä jäsenekseen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä, sekä on suorittanut riistanhoitotutkinnon ja maksun.

 1. maanomistajajäseneksi, metsästysoikeuden vuokraajat;
 2. varsinaisiksi jäseniksi, metsästysalueella asuvat;
 3. koejäseniksi, metsästysoikeuden vuokraajat tai metsästysalueella asuvat;
 4. kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

 

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran maanomistaja- tai varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Liittymismaksu voi olla erisuuruinen maanomistaja- tai varsinaisella jäsenellä.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin maanomistaja- tai varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan maanomistaja- tai varsinaisen jäsenen valvonnassa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.

Maanomistajajäsenen, varsinaisen- sekä koejäsenen osallistumisesta hirvieläinjahtiin päättää seuran hirvijaoston kokous.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen

 1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä;
 2. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran hallitukselle tai seuran riistahoitotoimikunnalle.

 

Riistanhoitovelvoitemaksu

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

Seuran hallitus voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai
 5. ei täytä 4§:n ehtoja.

 

Ennen päätöksen tekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

 1. sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 3. seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

 

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 2. Todetaan kokouksen laillisuus;
 3. Hyväksytään työjärjestys;
 4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 6. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali;
 7. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
 8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
 9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;
 10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;
 11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
 12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;
 13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
 14. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 15. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirille ja Rautjärven riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
 16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituissa asioissa.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

15 §

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
 4. vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
 7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
 8. nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:n ja Rautjärven riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
 9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
 10. pitää seuran jäsenluetteloa;
 11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
 12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
 13. hyväksyä ja erottaa jäsenet;
 14. valita ja tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
 15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
 16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä;
 17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 §

SEURAN PIENRIISTAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTI

Seuran yleiset pienriistan metsästyssäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

Hirvijaoston yleiset metsästyssäännöt, tilit, kalusto, uudet jäsenet ja näihin tehtävät muutokset ja päätökset vahvistetaan hirvijaoston kokouksessa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys Finland ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:lle ja Rautjärven riistanhoitoyhdistykselle.

21 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua